เอกสาร

กลุ่มวิชาการ 
คำสั่งสอนและตารางสอน ปีการศึกษา 63 แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา 62
SAR ศกศ.อุดรธานี 2562มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาศูนย์ฯอุดรธานี
มาตรฐานศูนย์อุดร 2563SARศูนย์ฯอุดรธานี
บันทึกข้อความ-ส่งต่อนักเรียนภายในบันทึกข้อความ-ส่งต่อนักเรียนภายนอก
SAR ศกศ.อด. 2563บันทึกข้อความ-ส่งต่อนักเรียนภายใน
มาตรฐานการศึกษา ศกศ.อด. 2564บัญชีจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนรวม ปีการศึกษา 2564หลักสูตรปฐมวัยศูนย์ฯ อุดรธานี-2564
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2564คำสั่งปฏิบัติการสอน 2564 แก้ไขและเพิ่มเติม
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย
กลุ่มกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินไปราชการบันทึกข้อความรายงานใบสำคัญชดใช้เงินยืมแบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญติดกากตั๋วเครื่องบินใบสำคัญรับเงินใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสัญญายืมเงินบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ-ซ่อมแซม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่􏰀ยวกับการรักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรข้าราชการบันทึกข้อความลาออกจากการปฏิบัติงาน-กรณีอื่นยกเว้นข้าราชการคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบสมัครงานเป็นบุคลากร-ศูนย์อุดรแบบคำร้องขอหนังสือทางราชการ-กลุ่มบุคคล
ใบลาบุคลากรภายในศูนย์แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากรศูนย์อุดร
ใบลาหน่วยบริการแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
คำสั่งเวรประจำวันปีการศึกษา 2562 (เทอม2)
งานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาSerial ศูนย์ฯอุดรธานี
โปรแกรม IEP-ONLINESerial สพม.20
Serial อุดรเขต 3Serial อุดรเขต 1
Serial อุดรเขต 4Serial อุดรเขต 2
คู่มือ การติดตั้งโปรแกรม IEP Online 1.61.3PDF การเปลี่ยน Font ใน Windows 10
ซีเรียล-อนุบาลเพ็ญประชานุกูล